บุคลากร

นายสวัสดิ์ ธงไชย

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคิมพิวเตอร์

หัวหน้างานทะเบียน

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชวินทร์ พลหาญ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปัญญาวัฒน์ สุภาคาร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นางสาวภัทราภรณ์ เผือกนอก

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม

นางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สิบเอกหญิงพัชรา สุภาวงษ์

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางชรินทร์รัตน์ กุลสิริธนาชล

นางนฤมล จินะปัญญา

นางสาวอภิกษณาน์ พรมกลัดพะ

เนาว์