บุคลากร

นายสวัสดิ์ ธงไชย
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคิมพิวเตอร์

หัวหน้างานทะเบียน

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชวินทร์ พลหาญ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปัญญาวัฒน์ สุภาคาร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สิบเอกหญิงพัชรา สุภาวงษ์

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวอภิกษณาน์ พรมกลัดพะเนาว์

นางนฤมล จินะปัญญา

นางชรินทร์รัตน์ กุลสิริธนาชล