นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563